תקנון אתר www.zoom4u.co.il
כתקנון האתר, ועל פי תקנון זה (להלן – "האתר").
האתר מהוו פלטפורמה אינטרנטית לקניית ומכירת מוצרים או שירותים.
אתר www.zoom4u.co.il בבעלות מיכה שקד ח.פ. 011111111, בכתובת: רמז 13 נתניה מיקוד 111111. טלפון : 09-8888888
2. האתר מציע לגולשים באינטרנט מוצרים מידע וכן תכנים בתחומים שונים (להלן – "השירותים"). השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
3. המשתמש מאשר בכך שהינו מעל גיל 18 ומורשה לקנות או למכור באתר .
4.השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו טרם החל לגלוש באתר.
5. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.
6. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לכל המשתמשים כאחת.
8. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי האתר את פרטיו האישים והנכונים בעת ביצוע הזמנה קנייה או מכירה ואת דרכי ההתקשרות עמו בעת מילוי הטופס המתאים.
9. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז התכנים הדיגיטליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהו. אדם ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר. "משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.
10. זכות השימוש במידע באתר הינו למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
11. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
12. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
13. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.
14. הסכם בכתב אפשר לקבל לאחר פניה לאתר בכפתור צור קשר, אם וימצא לנכון לעשות זאת.
15. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת האתר בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
16.המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
17. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע וססמת הגישה לממשק האתר כמוכר/חנות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת כניסה לא מורשת ו/או הגעתו לידי אחר.
תנאי השימוש באתר למכירת מוצרים ו/או בפורומים ו/או בבלוג ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות.
18. האתר רשאי לאפשר או לא לאפשר למשתמש למכור ואו לקנות באתר הכל על פי הכללים והנוהל השימוש בפלטפורמה ( אתר מכירות ).
19. המשתמש מבין ומסכים, כי לאור אופי האתר, אין בהכרח שהמוצרים וההודעות שמסופקות ו/או נערכות על ידי משתמשי האתר וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שמנהל האתר בודק את טיבן או את האותנטיות של המוצרים המוצאים למכירה על ידי המוכרים ובעלי הגלריות השונים, אין לאתר את האפשרות לבדוק את המוצרים המוצעים למכירה והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם כתוצאה מההזמנה ואו קנייה ו/או שימוש באתר בפורומים ו/או בהודעות.
20. המוכרים ובעלי הגלריות מתחייבים, כי המוצרים וההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר את כללי האתיקה וחוקיה של מדינת ישראל.
21. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את בעלי האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה ב זכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום מוצרים והודעות על ידו.
22. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים , ובכל מקרה הסכום לפי העניין ובהתאם לאופי ההפרה.
23. ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק מוצרים או הודעות ו/או להסיר מוצרים והודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
24. מובהר בזאת, כי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום המוצר השרות או ההודעה.
25. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין זה.
26. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי האתר ואו הבעלים לא יישא בכל אחריות כלפיו. בכל מקרה האתר לא תהא אחראית להתאמת השירותים והמוצרים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. על הקונה/ המוכר/ מקבל / מזמין השרות או המוצר לוודאות שהכן מתאים זה לצרכיו.
27. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל מוצרים, כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי למהות המוצרים, התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם המוצרים והתכנים ו/או בקשר למוצר מידע ולכל שימוש שיעשה בו.
28. המשתמש מסכים, כי האתר, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ייחשבו כנציג או מי מטעמו , בכל מבחן משפטי.
29. באתר מתפרסם מעת לעת מידע בעל אופי כלכלי ואו מידע שימושי בהקשר למותגים ואו מוצרים שונים. אם ברצונך להשתמש במידע זה, עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. האתר לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינו באחריות המשתמש בלבד.
30. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים ובמוצרים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
31. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
32. המוצרים והמידע המתפרסם באתר וכן השרותים המוצגים בו, האחריות המוכרים / המפרסמים בלבד. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע לגבי המוצרים המוצגים באתר .
33. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים, קונים או מוכרים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
34. האתר אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
35. האתר, לרבות מפעיליה , עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
36. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מוצר או מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך רק על המידע המופיע באתר.
37. המשתמש מבין שמדובר באתר פלטפורמת מכירות, אשר למפעיל אין אפשרות לבדוק את אותנטיות המוצר. לרוכשים ניתנת האפשרות להחזיר את המוצר תוך 14 יום למוצר חדש, ובלבד שהחבילה לא נפתחה או שנעשה שימוש במוצר, הכול על פי חוקי הגנת הצרכן.
38. בעת ההרשמה לאתר לקניה מכירה או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאי האתר לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
39. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודות הגולש באתר יישמר במאגר המידע של האתר בצורה מאובטחת לפי טכנולוגיה המתקדמת ביותר, והיא מתחייבת שלא תעשה בו שימוש כגון להעביר אותם לגופים אחרים.
האתר מאובטח בטכנולוגית SSL ועומד בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע לעסקים.
40. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים כגון קניה או מכירת מוצר או שרות לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
41. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיהם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר ולצורך זה בלבד.
42. האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
43. חסימת שירותים על ידי האתר יכול להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
44. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של האתר לגלוש באתר או להשתמש בפלטפורמה, ככל שיקבל בדואר אלקטרוני הודעה על ידה.
45. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.
46. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של משתמש יתבררו באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת האתר בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
47. האתר ו/או מי מטעמו שומרים על הזכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר והנוסח ההיסטורי של התקנון ישמר על ידי האתר ויוצג באתר האינטרנט.
48. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
49. האתר יהיה רשאי לגבות תשלומים בגין השירותים ולפלטפורמת המכירות המוצעים למשתמשים בשרות זה.
50.לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים: במקרה של טובין פסידים כמצוין בחוק הגנת הצרכן, מוצרים שבהגדרת מידע כמצוין בחוק המחשבים (התשנ"ה 1995), טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, טובין הניתנים להעתקה ושכפול לאחר פתיחת האריזה.
בהזמנת מוצרים אישית על פי יצור מיוחד לא תהיה החזרת תמורה ללקוח
הקבצים מודפסים כפי שהתקבלו באתר ללא שינוי גוונים ובסטייה של עד 10%
51. טעות בהקלדת הטקסט על מוצר כל שהוא לא יהיה באחריות החברה, היצרן זום פור יו
52. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים